โครงการโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่วันที่ 16 กันยายน 2561

ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

สมัครได้ที่ https://bowling.senate.psu.ac.th/

ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Messenger : https://www.facebook.com/senate.psu

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชี้แจงสวัสดิการและความก้าวหน้า

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่วันที่ 11 กันยายน 2561

ณ. ห้องประชุม ตึก BSC 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร

1. นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

2. คุณคมกริช ชนะศรี ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. ทีมงานบริหารงานบุคคล ทีมงานฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ


ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 23:59

รับจำนวนจำกัด 200 250 270 ท่าน

**** ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ***

>>> เอกสารประกอบการบรรยาย <<<

1 สวัสดิการและความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัย - นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา.pdf

2. สวัสดิการมหาวิทยาลัย ปี61.pdf

ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Messenger : https://www.facebook.com/senate.psu

วันที่ 23-26 สิงหาคม 2561

ณ. บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

วิทยากร

คุณอวยพร ภัทรภักดีกุล พยาบาลเชี่ยวชาญ

คุณระวีวรรณ ขำพล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

คุณอัมพร อรุณศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59

ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานที่ได้เข้าร่วมโครงการคุพรผลงานที่ได้เข้าร่วมโครงการคุพร


***การคัดเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการ..ผลการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด..แจ้งผลกลับ ภายในวันที่..20/08/61

**** ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ***

ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Messenger : https://www.facebook.com/senate.psu

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ณ. ห้องประชุม ตึก BSC 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59

รับจำนวนจำกัด 150 200 ท่าน

**** ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ***

ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Messenger : https://www.facebook.com/senate.psu

>>>> เอกสารประกอบการบรรยาย <<<<

นายปรีชา สุขสวัสดิ์ ลูกจ้าง หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ประเภทลูกจ้างดีเด่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จากผลงาน ลดปัญหา อาหารเลี้ยงเชื้อไหม้ ในห้องปฎิบัติการ ในการเตรียมอาหาร สำหรับตรวจพิสูจน์ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้ถึง 11,980 บาทต่อเดือน หรือ 143,760 บาทต่อปี เพื่อให้สามารถรายงานผลการวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานถูกต้องแก่แพทย์

ภาพกิจกรรม