กรรมการบริหาร

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

รองประธานอนุกรรมการ 2

มาลี หังสพฤกษ์

กองแผนงาน

โทรภายใน 2069

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

เลขานุการ

วีณา ฤทธิ์รักษา

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

โทรภายใน 2377

ฝ่ายวิชาการ นโยบายและแผน

รุ่งทิพย์

คณะแพทยศาสตร์

โทรภายใน

ชนวรรฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

โทรภายใน

อุทัย ไทยเจริญ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

โทรภายใน 6908

นิพัทธุ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

โทรภายใน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่าย

ดนยา วราสิทธิชัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรภายใน 2090

คณกรณ์ หอศิริธรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์

โทรภายใน 2121ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและจัดหารายได้


ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ฝ่าย

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ชื่อ

หน่วยงาน

โทรศัพท์