หน้าที่และบทบาท

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2546 ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

คณะกรรมการสภาพนักงานฯ ชุดแรกประกอบด้วย กรรมการผู้แทนคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและกรรมการซึ่งประธานสภาพนักงานฯ เสนอแต่งตั้งอีกไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการผู้แทนคณะ/หน่วยงานเทียบ เท่า มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี สภาพนักงานชุดที่หนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

สภาพนักงานชุดที่หนึ่ง ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานโดย แบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ 5 ฝ่าย คือ

  • ฝ่ายเลขาธิการ
  • ฝ่ายวิชาการและพัฒนา
  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  • ฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ
  • ฝ่ายการเงิน