ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

โครงการบรรยายพิเศษ

“ออมพัน สร้างล้าน สุขใจ”


ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บลจ.กรุงไทยที่จะมาบอกวิธีการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ,CFPรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่ายสร้างผลงานจากงานประจำ

พนักงานสายสนับสนุน - "ระดับชำนาญการพิเศษ"

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2562 ณ คุ้มไทรงาม เกาะยอ จังหวัดสงขลา

วิทยากร

    1. คุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    2. คุณอวยพร ภัทรภักดีกุล พยาบาลเชี่ยวชาญ
    3. คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารชำนาญการพิเศษ
    4. ณรงค์ บางท่าไม้ วิทยากรเชี่ยวชาญ ด้านการใช้ Microsoft Word

รับสมัครและส่งผลงานเพื่อพิจารณา ภายใน 10 กรกฎาคม 2562 นี้ ที่

urungtip@medicine.psu.ac.th

โครงการโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่วันที่ 16 กันยายน 2561

ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

สมัครได้ที่ https://bowling.senate.psu.ac.th/

ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Messenger : https://www.facebook.com/senate.psu

โครงการชี้แจงสวัสดิการและความก้าวหน้า

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่วันที่ 11 กันยายน 2561

ณ. ห้องประชุม ตึก BSC 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร

1. นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

2. คุณคมกริช ชนะศรี ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. ทีมงานบริหารงานบุคคล ทีมงานฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ


ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 23:59

รับจำนวนจำกัด 200 250 270 ท่าน

**** ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ***

>>> เอกสารประกอบการบรรยาย <<<

1 สวัสดิการและความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัย - นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา.pdf

2. สวัสดิการมหาวิทยาลัย ปี61.pdf

ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Messenger : https://www.facebook.com/senate.psu

วันที่ 23-26 สิงหาคม 2561

ณ. บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

วิทยากร

คุณอวยพร ภัทรภักดีกุล พยาบาลเชี่ยวชาญ

คุณระวีวรรณ ขำพล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

คุณอัมพร อรุณศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59

ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานที่ได้เข้าร่วมโครงการคุพรผลงานที่ได้เข้าร่วมโครงการคุพร


***การคัดเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการ..ผลการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด..แจ้งผลกลับ ภายในวันที่..20/08/61

**** ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ***

ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Messenger : https://www.facebook.com/senate.psu

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ณ. ห้องประชุม ตึก BSC 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59

รับจำนวนจำกัด 150 200 ท่าน

**** ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ***

ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Messenger : https://www.facebook.com/senate.psu

นายปรีชา สุขสวัสดิ์ ลูกจ้าง หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ประเภทลูกจ้างดีเด่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จากผลงาน ลดปัญหา อาหารเลี้ยงเชื้อไหม้ ในห้องปฎิบัติการ ในการเตรียมอาหาร สำหรับตรวจพิสูจน์ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้ถึง 11,980 บาทต่อเดือน หรือ 143,760 บาทต่อปี เพื่อให้สามารถรายงานผลการวินิจฉัยที่ได้มาตรฐานถูกต้องแก่แพทย์