สภาพนักงานฯ จัดเสวนา "ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ" (15 ตุลาคม 2558)

สภาพนักงานมหาวิทยาัลยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดเสวนา เรื่อง "ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ" เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต

วิทยากรในการเสวนา ได้แก่ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นอกจากนี้ ยังได้รับการบอกกล่าวถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตอบข้อซักถาม โดยทีมผู้บริหาร อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และ นพ.บุญประสิทธิื กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ

การเสวนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรทุกวิทยาเขต มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้ ที่ห้องประชุมทองจันทร์ 570 คน นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดผ่าน PSU TV ด้วย สำหรับท่านที่สนใจ สามารถรับชมผ่านวีดีทัศน์ ได้ที่ คลิกเพื่อรับชม

เอกสารประกอบการบรรยายของ นางจรยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด https://goo.gl/5krBks

ความก้าวหน้าของการปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและประเด็นคำถามต่างๆ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาวน์โหลด https://goo.gl/ILqIqY